Newsletter

Dodatkowe materiały

Sonda

Czy twoim zdaniem współpraca nauka- przemysł (biznes) jest dostatecznie rozwinięta w naszym regionie ?
Tak
Nie
Nie mam zdania

Kalendarz

<< Wrzesień 2020 >>
P
W
Ś
C
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Polityka prywatności

Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjent zobligowany jest przestrzegać między innymi następujących zasad:

Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ww. Umowie posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Beneficjent prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy.

Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.

Beneficjent niezwłocznie informuje odpowiednią Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Pośredniczącą II Stopnia o:

  • wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  • wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia odpowiednio Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

partnerzy projektu

Projekt „Akademia Przedsiębiorczości Klastra NTHills” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl

Polityka prywatności
Wykonanie WizjaNet